Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai
[Állag]IV.10.i. Nemesi pénztár iratai
[Évkör]1809 - 1949
[Terjedelem]1.43 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]13 doboz(tegy) = 1.43 ifm
[Összes raktári egység]13


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör Közgyűlés dátuma Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz 1 1809 Zala vármegye nemesi pénztári és alapítványi választámányának alapítólevele
1. doboz 2 Alapítványok jegyzéke, melyek az alapítványi választmány szóbeli utasítása folytána megyei levéltárba átvétettek.
1. doboz 3 Az egyes alapítványok eredete, célja, birtoka, bevétele, kiadása, feleslege, hiánya. A számadó pénztár vagy személy, felügyelő hatóság vagy személy megnevezése.
1. doboz 4 Az egyes alaíptványok tőkéi, adósok és tartozásaik.
1. doboz 5 1809.03.06. nemesi Az ország által ajánlott katonáknak és magyar felekelő nemes sereg kiállításának sürgetéséről és adakozásokról és egyéb intézkedésekről. másolat
1. doboz 6 1810.01.08. Nemes hadi sereg készületeiről. Az elbocsátott vitézeknek át engedett ruházatok érdemében nádori levél. másolat
1. doboz 7 1810.02.01. Nemes hadi sereg készületeiről. Az eladott lovak árának bemutatásáról 29.060 Ft. másolat
1. doboz 8 1810.04.26. Nemes hadi sereg készületeiről. Lovas seregtől beadott számításokra tett észrevételek és készpénzek bevétele és kiadásairól másolat
1. doboz 9 1810.09.26. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. A meghalt felkelő lovas ezredbéli katonáktól megmaradott készületeknek Pestről leendő elhozásáról másolat
1. doboz 10 1810.10.08. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. Az Óbudai katonai confisből a felkelő sereg számára kiszolgált készületek árának lefizetéséről. másolat
1. doboz 11 1810.11.06. Nemesi pénztárról. A megyei insurrekciónak a táborba lett kivezetéséhez, annak számára 6043 Ft-nak ugyanannak kasszájából lett kifizetéséről. másolat
1. doboz 12 1810.11.06. Nemesi pénztárról. Nemesi sereg számára megszerzett lovak iránt beadott számadás másolat
1. doboz 13 1810.11.06. Nemes hadi sereg készületeiről. A lóterítők és bőrtarisznyák kifizetéséről, mégis 76 darab lovaknak ára beszámlálásáról. másolat
1. doboz 14 1810.12.05. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről, Cs.k. fegyvertárházakból, Felekelő sereg számára kölcsönzött fegyverekről és kiadott ruházatokról, azoknak árairól másolat
1. doboz 15 1810.12.05. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. Megyei pandúroknak számára állami sereg házából kiadott nyereg szerszám és puskák árának a házi kasszából leendő megtéríttéséről és némyely fegyvereknek nemes sereg fegyver tárába való vételéről. másolat
1. doboz 16 1810.12.08. kisgyűlés Nemesi pénztárról. Az 1800. évi insurrekcionális kassza állapotának megvizsgálásáról és gróf Festetics György úr által ai insurrekciós kasszából kölcsönzött sommátúl az 1810. évre járandó interesnek lefizetéséről. másolat
1. doboz 17 1811.03.23. kisgyűlés Nemesi pénztárról. Az 1810. évi insurrekcionális kasszának állapotáról másolat
1. doboz 18 1811.03.26 Nemesi pénztárról. Nemes felkelő sereg számára adatott fegyverekért és azoknak repazátiójáért járandő összegről. másolat
1. doboz 19 1811.04.02. Nemes hadi sereg készületeiről. A vásárlott lovak áráról és némely a nems seregbéli közvitézek által magukkal elvezetett lovak árainal bemutatásáról. másolat
1. doboz 20 1811.08.05. Nemesi pénztárról. A concurrentialis kasszában tartozandó hátralévő summák beszedéséről másolat
1. doboz 21 1811.10.29. Nemes hadi sereg készületeiről. Nemes seregtől maradott és elkártyavetélt posztók árából bejött 7068 Ft-ról. másolat
1. doboz 22 1812.04.13. Nemes hadi sereg készületeiről. A fegyverházba lévő gytáknak és ingeknek eladásáról és a kiszolgált pokrócoknak ára megtérítéséről. másolat
1. doboz 23 1813.11.23. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. A köpönyegekből bevett summabeadásásról a nemes sereg pénztárába. másolat
1. doboz 24 1814.01.04. Nemes hadi sereg készületeiről. A nemesség számára adott hibás fegyverek javítási ára megfizetéséről nádori levél. másolat
1. doboz 25 1814.03.14. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. 120 pár új pisztolynak veszprém megye által leendő megtérítéséről. másolat
1. doboz 26 1814.12.16. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. a társzekerekből bevett pénzek beadaásáról. másolat
1. doboz 27 1816.07.01. Nemes hadi sereg készületeiről. a veszendő némely szereknek kótya-vetye képpen leendő eladásáról másolat
1. doboz 28 1816.07.01. A kassszák megvizsgálásáról beadott tudósításokról másolat
1. doboz 29 1817.04.14. Nemesi pénztárról. A nemes seregnek kiszolgált fegyverekért járult összegről és azok sztámára kiszolgált némely terményeknek ára megtérítéséről. másolat
1. doboz 30 1817.07.21. Nemes hadi sereg készületeiről. A seregnek eloszlása alkalmával maradott szereknek eladattásáról és a fegyvereinek kiigazíttására tett költségeknek me nem téríttéséről nádori levelek. másolat
1. doboz 31 1817.07.21. Nemesi pénztárról. A nemesi pénztárba az adósoktól járandó kamatoknak beszedéséről és azon kasszából való kölcsönzésekről. másolat
1. doboz 32 1817.12.15. Nemesi pénztárról. A nemesi pénztár állatpotáról és abban található ezüstpénzeknek kamatra való kiadásáról. másolat
1. doboz 33 1817.12.15. Nemesi pénztárról. Az ország számvevői hivatala által kimunkált nehézségek iránt a concurrentiális és insurrectionális kasszsából fent forgó észrevételek. másolat
1. doboz 34 1818.02.23. Nemesi pénztárról. Az ország concurretionális kasszájából az insurrectionális kasszájának megtéríttendő 17. 388. Ft. másolat
1. doboz 35 1818.06.08. Nemesi pénztárról. A felkelő nemes sereg számára a Lustra/szemle/ előtt kiszolgált termesztmények árai megtérítéséről. másolat
1. doboz 36 1818.06.08. Nemes hadi sereg készületeiről. A hadi eszközök és készületek eladattatása érdemében nádori levél. másolat
1. doboz 37 1818.09.19. kisgyűlés Nemesi pénztárról. Annak keresete érdemében érkezett tudósításról és a költségek megtéríttéséről. másolat
1. doboz 38 1818.12.14. Nemesi hadi készületekről és azoknak eladattatásáról mégsi némely summák be adatásáról. másolat
1. doboz 39 1819.02.25. kisgyűlés Nemesi hadi sereg készületeiről. A hadi sereg eszközeinek és bútoroknak eladatásáról és némely részben azoknak el nem adattathatásáról. másolat
1. doboz 40 1819.03.15. Nemesi pénztárról. Annak kasszájában átszignált pénzről és kamatra kiadatásáról. másolat
1. doboz 41 1819.08.09. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. a szerekből be vett némely summáknak bemutatásáról és a többi eladattatásának sürgetéséről. másolat
1. doboz 42 1820.01.20. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. Nemes sereg elosztásaor a tábnori szereknek fennt maradott száma eladattatásáról, és be vett készpénz összegről. másolat
1. doboz 43 1824.02.16. Nemesi pénztártól. Annak állapota iránt beadott táblás tudósításokról és betett tőkéknek újabb kiadásairól. másolat
1. doboz 44 1825.02.21. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A királyi kincstár elleni követelések iránt. másolat
1. doboz 45 1826.11.27. nagygyűlés Nemesi hadi sereg készületeiről. A kölcsönzött fegyverek kiigazíttásáért követelt summák kifizetéséről. másolat
1. doboz 46 1828.01.21. nagygyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. A sereg fegyvereinek megigaztíási árának követeléséről nádori levél és megyei válasz. másolat
1. doboz 47 1829.01.12. Nemes hadi sereg készületeiről. Nemes sereg fegyvereinek megigazíttásáért tett követelés. másolat
1. doboz 48 1829.04.27. Nemes hadi sereg készületeiről. A hadi tárházból kölcsönzött fegyverek igazításáért tett követelésről. másolat
1. doboz 49 1829.06.01. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A pénztárt illető kétrendbéli tőkéknek kiadásáról. másolat
1. doboz 50 1830.08.09. Nemesi pénztárról. A magyar színjátszó társaság pénzének a nemesi pénztárba tett bevételéről. másolat
1. doboz 51 1830.10.11. Nemesi pénztárról. Azon kassza ellen az ország számvevői hivataának tett követeléseiről. másolat
1. doboz 52 1831.03.14. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A magyar játékszín felsegítésére tett ajánlásoknak a nemesi pénztárban leelndő bevételeiről. másolat
1. doboz 53 1832.03.26. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A magyar játékszín felsegítésére tett ajánlásoknak a nemesi pénztárban ideiglenesen tett bevételéről. másolat
1. doboz 54 1833.01.07. Nemesi pénztárról. Novák Juliannától a pénztár részére exequált javaknak Novák Gáspár úr kezére lett adásáról és azon illető bizonyos summák bevételéről. másolat
1. doboz 55 1833.03.18. kisgyűlés Nemes hadi sereg készületeiről. A nyereg bundák árának melyek kótya vetye képpen eladattattak, bemutatásáról. másolat
1. doboz 56 1833.07.08. Nemesi pénztárról. Novák Juliannától exequált és Novák Gáspár úr által visszafoglalt javak iránt célirányos rendeletek. másolat
1. doboz 57 1833.10.14. Nemesi pénztárról. A kincstárnak a nemesi pénztáron tett követeléséről és a megyének a követeléséről. másolat
1. doboz 58 1833.12.07. kisgyűlés Nemesi pénztárról. Novák Gáspár úr ellen végbe vitt bírói foglalásról és zalabéri Horváth János úrnak az exequált javak átadásáról. másolat
1. doboz 59 1834.06.23. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A tömeg részére végben vitt két rendbéli végrehajtásokról. másolat
1. doboz 60 1835.06.22. Nemesi pénztárról. Nemes felkelő sereg pénzeinek beszedéseiről. Jelentés és némely adósók perben idézéséről. másolat
1. doboz 61 1835.11.12. Nemesi pénztárról. A pénztáron az ország számvevői hivatala által tett követeléseknek miben létéről Koppány Ferenc főadószedő úrnak munkálata. másolat
1. doboz 62 1837.08.14. Nemesi pénztárról. A pénztárból a gonosztévők üldözéséért kifizetett sommáról. másolat
1. doboz 63 1841.04.21. Nemesi pénztárból kölcsönzőknek a szóbeli per útjára leendő köteleztetésekről. másolat
1. doboz 64. 1844.06.10. Nemesi pénztárról. A megyei nemesi pénztárán lévő kincstári követelés lefizetését rendelő nádori levél és arra következett megyei végzés a követelésnek minél előbbi lefizetése iránt. másolat
1. doboz 65. 1846.01.12. kisgyűlés Nemesi pénztárról. A kincstárnak követése érdemében megyei rendelkezés. másolat
1. doboz 66 1846.11.09. Az alapítvány pénztárából adandó kölcsönre nézve kimunkált alapszabályok.
1. doboz 67 1847.03.15. Dűnántúli kerületi királyi ítélő táblától. Nemes nemzetes és vitézlő Könczöl Ferenc táblabíró úrnak ezen idéző levél törvényesn adassék.
1. doboz 68 1850 Zala megyei magánalapítványokat kezelő választmány ülés jegyzőkönyve fertőzött
1. doboz 69 1850.08.05. Zala megyei magánalapítványokat kezelő választmány ülés jegyzőkönyve fertőzött
1. doboz 70 1851.02.03. Zala megyei magánalapítványokat kezelő választmány ülés jegyzőkönyve fertőzött
1. doboz 71 1851.02.04. Deák alapítványi választmány ülés jegyzőkönyve
1. doboz 72 1851.02.05. Választmányi ülésnek a nemesi pénztárra nézve vezetett jegyzőkönyve
1. doboz 73 1851.05.05. Bizottmányi ülés Vida Terézia folyamodása a Zala megyei nemesi pénztárt kezelő választmányhoz, melyben a bent írt okoknál fogva összesen 5000 Ft kamat kiadásáért könyörög.
1. doboz 74 1851.11.17. Magánalapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
1. doboz 75 1851.12.29. Magánalapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 76 1852.02.03. Magánalapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 76/a 1852.02.03. melléklet 1,2,3,4,12,13,16
2. doboz 77 1852.05.03. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 77/a 1852.05.03. Jegyzőkönyv mellékletek 4,7,8
2. doboz 78 1852.11.08. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 78/a 1852.11.08. Jegyzőkönyv mellékletek 1,8
2. doboz 79 1853.02.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 80 1853.05.02. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 80/a 1853.05.02. Jegyzőkönyv mellékletek 7
2. doboz 81 1853.08.01. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve fertőzött
2. doboz 81/a 1853.08.01. Jegyzőkönyv mellékletek 10,13
2. doboz 82 1853.11.07. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 82/a 1853.11.07. Jegyzőkönyv mellékletek 1,2,3,4,5
2. doboz 83 1854.02.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 84 1854.05.01. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve
2. doboz 85 1854.08.07. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 86 1854.11.20. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 87 1855.02.05. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 88 1855.05.07. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 89 1855.06.25. Sümeghy Ferencnek a Zala megyei magánalapítványokra felügyelő választmány jegyzőjének és Oszterhueber Józsefnek a választmány elnökének a levele a magyarországi katonai és polgári kormányzó úrhoz az Inkey féle alapítvánnyal kapcsolatban.
2. doboz 90 1855.08.06. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 90/a 1855.08.06. Jegyzőkönyv mellékletek 5
2. doboz 91 1855.11.05. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 92 1855.11.15.
2. doboz 93 1855.11.16. Zalai császári királyi megyehatóságtól Koppány Ferenc úrnak
2. doboz 94 1855.11.19. Császári királyi első biztos levele Koppány Ferenc úrnak, mint a Zala megyei alapítványi tömeg gondnokának.
2. doboz 95 1855.11.21. Megyehatósági biztos levele Koppány Ferenc úrnak a Zala megyei nemesi és alapítványi tömegek gondnokának.
2. doboz 96 1855.12.14.
2. doboz 97 1855.12.18. Zala megyei császári királyi hatóságtól Koppány Ferenc úrnak , mint zala megye alapítványi gondnokának.
2. doboz 98 1855.12.29. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 99 1856.01.05.
2. doboz 100 1856.01.29. Nemesi alapítvány
2. doboz 101 1856.02.14. Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 102 1856.05.05. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 102/a 1856.05.05. Jegyzőkönyv mellékletek 2
2. doboz 103 1856.05.04.
2. doboz 104 1856.06.16.
2. doboz 105 1856.08.03. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 106 1856.08.04.
2. doboz 107 1856.11.04. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 107/a 1856.11.04. Jegyzőkönyv mellékletek 1,2,3,4,5,6,7
2. doboz 108 1856 Zala megyei alapítványok tőkéit illető fizetetlen kamatok jegyzéke
2. doboz 109 1856 Vegyes iratok
2. doboz 110 1857.02.09. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványokra felügyelő bizottmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 111 1857.04.20. Koppány Ferenc földbirtokos úrnak a zalai császári királyi megyefőnöktől/Bogyay/
2. doboz 112 1857.05.04. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő bizottmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 113 1857.08.04. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványokra felügyelő bizottmány ülésének jegyzőkönyve
2. doboz 114 1857 Vegyes iratok
3. doboz 115 1858.02.01. Részes kiírás a Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány ülése jegyzőkényvéből
3. doboz 116 1858.02.01. Koppány Ferenc alapítványi gondnoknak a jelentése a kezelésére bízott alapítványok állapotáról.
3. doboz 117 1858.03.01. Az alapítványokat felügyelő választmányhoz jelentés a Kelemén féle alapítvány ügyeinek érdemében.
3. doboz 118 1858.06.08. Csillagh László választmányi tagnak a jelentése az alapítványokat kezelő választmányhoz a Varasdra tett kiküldetése érdemében.
3. doboz 119 1858.08.02. Részes kiírás a nemesi alapítványok és magánalapítványok kezelésére felügyelő választmány közgyűlési jegyzőkönyvéből.
3. doboz 120 1858.08.23. Zalai császári királyi megyehatóságtól, Koppány Ferenc alapítványi gondnok úrnak.
3. doboz 121 1858.11.03. bizottmányi ülés Jegyzőkönyv mellékletek 2,3
3. doboz 122 1858 Vegyes iratok
3. doboz 123 1859.02.03. Nagy Sándor gondnoknak a jelentése az alapítványi választmányhoz a Kelemen féle magánalapítvány ügyei érdemében.
3. doboz 124 1859.08.10. Koppány Ferenc az alapítványok / Kelemen, Inkey/ gondnokához intézett kérése.
3. doboz 125 1859.10.09. Oszterhueber József a nemesi magánalapítványra felügyelő választmány elnökének Pusztaszentlászlón a megyehatósághoz 1859. június 6-án benyújtott hivatalos nyilatkozata.
3. doboz 126 1859.11.07. A Deák Ferenc és Inkey Karolina nevelési alapítványokra és a zalai összes nemesség magántulajdonára felügyelő bizottmánynak a folyamodása,a Sopron kerületi cs. k. helytartósághoz, melyben kéri, hogy az alapítványok kezelési módját meghagyják.
3. doboz 127 1859.11.07. Jegyzőkönyv mellékletek 2,3,4,5,7
3. doboz 128 1859.12.23. Azon választmányi tagoknak a jelentése a választmányhoz akik a soproni cs.kir. helytartó tanácshoz küldettek az ottani eljárásról.
3. doboz 129 1859 Vegyes iratok
3. doboz 130 1860.02.06. Zala megyei nemesi pénztári és magánalapítványok kezelésére felügyelő bizottmány ülés jegyzőkönyve.
3. doboz 130/a 1860.02.06. Jegyzőkönyv melléklet 2
3. doboz 131 1860.02.07. Koppány Ferencnek a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványok gondnokának, a Kelemen féle alapítványnak a nemesi pénztár felé való tartozásáról.
3. doboz 132 1860.05.07. Ülés jegyzőkönyv
3. doboz 132/a 1860.05.07. Jegyzőkönyv melléklet 1,2,3
3. doboz 133 1860.09.19. Inkey Karolina nyilatkozata az alapító okirat másolata beküldése a megyehatósághoz.
3. doboz 134 1860.11.05. Zala megyei nemesi pénztári és magánalapítványokat felügyelő, kezelő bizottmány ülésének jegyzőkönyve
3. doboz 134/a 1860.11.05. Jegyzőkönyv mellékletek 1,11
3. doboz 135 1860 Vegyes iratok
3. doboz 136 1861.02.06. Részes kiírás a bizottmányi közgyűlés jegyzőkönyvéből.
3. doboz 137 1861.02.19. Jövedelmi adófizetési ív az Inkey alapítvány és a zalai nemesi pénztár részéről az 1859. évre.
3. doboz 138 1861.03.24. A zalai összes nemesség magántulajdonát illető adósleveleknek és azoktól járó és hátralévő kamatoknak a feljegyzése.
3. doboz 139 1861.03.28. A Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő bizottmány jegyzője Sümeghy Ferenc által átadott irományoknak a jegyzéke.
3. doboz 140 1861.10.08. Koppány Ferencnek mint a zalai nemesség magántulajdon gondnokának a folyamodása a cs.kir. megyei törvéynszékhez, néhai Vida Józsefné asszonyság ügyében.
3. doboz 141 1862-1877 A kölcsönkérő folyamodóknak a sorjegyzéke.
3. doboz 142 1862.07.21. Jegyzőkönyv ülési iratok
3. doboz 143 1862.09.01. Gáspár Vilmos végrendelete, ösztöndíj alapítására.
3. doboz 144 1862.11.03. Zala megyei magánalapítványokra felügyelő választmányi ülés jegyzőkönyve.
3. doboz 145 1863.02.09. Zala megyei magánalapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
3. doboz 145/a 1863.02.09. Jegyzőkönyv mellékletek 4
3. doboz 146 1863.03.09. Zala megyei magánalapítvány ülésének jegyzőkönyve.
3. doboz 147 1863.05.04. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
3. doboz 148 1863.08.04. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
3. doboz 149 1863.08.06. Oszterhuber Józsefnek a Zala megyei alapítványok választmányának az elnökének a folyamodása a Magyar királyi helytartótanácshoz, melyben kéri a nemesi magántulajdon és alapítványok jövedelméből a zalaegerszegi városi pénztárba a Sopron kerületi cs.kir. he
3. doboz 150 1863.12.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
3. doboz 150/a. 1863.12.14. Jegyzőkönyv mellékletek 6,18
4. doboz 151 1864.02.14. Novák Ferenc folyamodványa Oszterhueber Józsefnek a megyei magánalapítványokat felügyelő választmány elnökének.
4. doboz 152 1864.05.04. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 153 1864.05.18. Tekintetes törvényszékhez nyújtandó alázatos kérelme Szorgoczki Annának, a Kelemn féle alaíptvány jövedelméből részvényeísítés iránt.
4. doboz 154 1864.07.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 155 1864.08.08. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 155/a 1864.08.08. Jegyzőkönyv mellékletek 3,5
4. doboz 156 1864.11.01. Zala megyei alapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
4. doboz 157 1864.12.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 157/a 1864.12.12. Jegyzőkönyv mellékletek 12
4. doboz 158 1864 Vegyes iratok
4. doboz 159 1865.01.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 160 1865.01.29. Zalaegerszeg cs.kir. adószedői hivatalnak levele, Koppány Ferenc úrnak.
4. doboz 161 1865.04.10. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 161/a 1865.04.10. Jegyzőkönyv mellékletek 13,14,18,19
4. doboz 162 1865.07.03. Bogyay Antalnak és nejének Mihályovits Idának a kérvénye a Zala megyei alapítványi választmányhoz.
4. doboz 163 1865.07.30. Marton Pál folyamodványa a Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványokat kezelő választmányhoz, a nemesi pénztárnál lévő ősi adósságuk 1/3 részének saját kötelezvényével való kielégítése érdemében.
4. doboz 164 1865.08.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 164/a 1865.08.14. Jegyzőkönyv mellékletek 3,12
4. doboz 165 1865.12.11. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 165/a 1865.12.11. Jegyzőkönyv mellékletek 2,17,20,23
4. doboz 166 1865 Vegyes iratok
4. doboz 167 1866.04.09. Nagy Károly alapítványi ügyvédnek a kérvénye a Zala megyei alapítványi választmányhoz, Saár Pál csőd elleni nemesi pénztári követelés tárgyában tett kiadásai utalványozásáért.
4. doboz 168 1866.04.12. Kámán Antalnak és nejének Bertalan Rozáliának a kérvénye a Zala megyei magánalapítványi választmányhoz, tűzvész által elpusztított gutorföldi házuk és gazdasági épületeik felépítettésére 200 Ft kölcsön kifizetéséről.
4. doboz 169 1866.08.13. Nemes Hajgató István nagykutasi lakosnak a kérvénye a Zala megyei magánalapítványi választmányhoz 200 Ft. kölcsön kirendelése tárgyában.
4. doboz 170 1866.12.10. Zala megye nemesi pénztára és magánalapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve.
4. doboz 170/a 1866.12.10. Jegyzőkönyv mellékletek 9, 20, 22
4. doboz 171 1866.01.25. Kustán János sándorházi lakosnak a kérvénye Oszterhueber Józsefhez, melyben kéri 200 Ft -ról járandó kamatokat.
4. doboz 172 1866.01.26. Darázs József sándorházi lakosnak a folyamodványa Oszterhueber Józsefhez a zala megyei nemesi pénztár elnökéhez, melyben a nemesi pénztárból 200 Ft-ot kér.
4. doboz 173 1867.05.13. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 173/a 1867.05.13. Jegyzőkönyv mellékletek 19
4. doboz 174 1867.12.30. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 174/a 1867.12.30. Jegyzőkönyv mellékletek 7
4. doboz 175 1868.05.05. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 175/a 1868.05.05. Jegyzőkönyv mellékletek 4,9,18
4. doboz 176 1868.12.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 176/a 1868.12.09. Jegyzőkönyv mellékletek 4,8,11,18
4. doboz 177 1869.01.28. Zala megyei magánlapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
4. doboz 178 1869.03.05. Zala megyei magánalapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve
4. doboz 179 1869.04.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 180 1869.09.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 181 1870.04.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 181/a 1870.04.12. Jegyzőkönyv mellékletek 5,7,12,15,19,30
4. doboz 182 1870.09.06. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 183 1870.10.31. Zala megyei magánalapítványi választmánynak a folyamodása a cs.kir. kanizsai pénzügyi igazgatósághoz.
4. doboz 184 1870.12.13. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 184/a 1870.12.13. Jegyzőkönyv mellékletek 13,14
4. doboz 185 1871.04.17. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 185/a 1871.04.17. Jegyzőkönyv mellékletek 19
4. doboz 186 1871.07.17. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 187 1871.08.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 187/a 1871.08.09. Jegyzőkönyv mellékletek 9
4. doboz 188 1871.12.12 Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
4. doboz 188/a 1871.12.12 Jegyzőkönyv mellékletek 15,16
5. doboz 189 1872.04.16. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 189/a 1872.04.16. Jegyzőkönyv mellékletek 17,19,20
5. doboz 190 1872.09.03. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 190/a 1872.09.03. Jegyzőkönyv mellékletek 5
5. doboz 191 1872.12.10. Zala megyei nemesi pénztár és a magánalapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyve.
5. doboz 192 1873.04.03. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 193 1873.09.11. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 194 1873.12.10. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 195 1874.04.08. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 196 1874.09.10. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 196/a 1874.09.10. Jegyzőkönyv mellékletek 24
5. doboz 197 1874.12.10. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 198 1875.04.06. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyve.
5. doboz 198/a 1875.04.06. Jegyzőkönyv mellékletek 20
5. doboz 199 1875.09.06. Zala megyei nemesi pénztár és magánalapítványok kezelésére felügyelő alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyve.
5. doboz 200 1875.12.07. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 200/a 1875.12.07. Jegyzőkönyv mellékletek 23,24,27
5. doboz 201 1876.09.06. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 202 1876.12.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 202/a 1876.12.14. Jegyzőkönyv mellékletek 5
5. doboz 203 1877.04.11. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 204 1877.09.02. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 205 1877.12.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 206 1878.04.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 207 1878.09.01. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 208 1878.12.11. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 208/a 1878.12.11. Jegyzőkönyv mellékletek 4
5. doboz 209 1879.04.08. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 210 1879.08.12. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 210/a 1879.08.12. Jegyzőkönyv mellékletek 4
5. doboz 211 1880.04.13. Részes kiírás a Zala megyei magánalapítványokra felügyelő választmány ülésének jegyzőkönyvéből.
5. doboz 211/a 1880.04.13. Jegyzőkönyv mellékletek 23
5. doboz 212 1881.11.10. Jegyzőkönyv mellékletek 5
5. doboz 213 1882.04.19. Nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyv melléklete 2,12
5. doboz 214 1882.08.09. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve mellékletek 1,2,3
5. doboz 215 1882.12.14. Alapítványi választmányi ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 216 1883.04.11. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 217 1883.04.11. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 218 1883.08.13. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 218/a 1883.08.13. Jegyzőkönyv mellékletek 1
5. doboz 219 1883.08.13. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 220 188312.10. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 221 1883.12.10. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 221/a 1883.12.10. Jegyzőkönyv mellékletek 4
5. doboz 222 1884.04.09. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 223 1884.04.09. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 224 1884.08.13. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 224/a 1884.08.13. Jegyzőkönyv mellékletek 14
5. doboz 225 1884.08.13. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 226 1884.12.11. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 227 1884.12.11. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 228 1885.01.28. Böröczffy Antal és neje Csaplooito Karolina kérelme a Zala megyei nemesi és magánalapítványokra felügyelő választmányhoz.
5. doboz 229 1885.04.15. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 229/a 1885.04.15. Jegyzőkönyv mellékletek 7,12
5. doboz 230 1885.04.15. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 230/a 1885.04.15. Jegyzőkönyv mellékletek 1
5. doboz 231 1885.08.12. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 231/a 1885.08.12. Jegyzőkönyv mellékletek 2
5. doboz 232 1885.08.12. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 233 1885.12.10. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 233/a 1885.12.10. Jegyzőkönyv mellékletek 1,2,5,7,23
5. doboz 234 1885.12.10. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
5. doboz 234/a 1885.12.10. Jegyzőkönyv mellékletek 3
6. doboz 235 1886.04.14. Nemesi pénztári és alapítványi választmány ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 236 1886.04.14. Zala megyei nemesség magántulajdonát és alapítványait tárgyaló és a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 237 1886.08.11. Zala megyei nemesi pénztár alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 238 1886.08.11. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 239 1886.12.15. Zala megyei nemesi pénztár és alapítványi választmány ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 239/a 1886.12.15. Jegyzőkönyv mellékletek 5,11,21
6. doboz 240 1886.12.15. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 240/a 1886.12.15. Jegyzőkönyv mellékletek 1
6. doboz 241 1887.04.15. Zala megyei nemesi pénztár és alapítványi választmány ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 241/a 1887.04.15. Jegyzőkönyv mellékletek 4,10
6. doboz 242 1887.04.15. Zala megyei törvényhatóság felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyőkönyve.
6. doboz 243 1887.08.12. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 244 1887.08.12. Zala megyei törvényhatóság felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyőkönyve.
6. doboz 245 1887.12.04. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 245/a 1887.12.04. Jegyzőkönyv mellékletek 1,3
6. doboz 246 1887.12.04. Nemesi pénztári és alapítványi választmánynak a Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 247 1888.04.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 248 1888.04.09. Zala megye törvényhatóságának felügyelete alatt álló magánalapítványok választmányának ülés jegyzőkönyve
6. doboz 249 1888.08.13. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 250 1888.08.13. Zala megye törvényhatóságának felügyelete alatt álló magánalapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 251 1888.12.11. Zala megyei nemesi pénztár és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságnak Zalaegerszegen tartott ülés jegyzőkönyve. Zala megye törvényhatóságának felügyelete alatt álló és alapítványi választmány kezelése alá adott magánalapítványokr
6. doboz 252 1888.12.11. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságnak ülés jegyzőkönyve. Zala megyei nemesi pénztári és egyéb ezen alapítványi választmány felügyelete alatt álló alapítványokról vezetett 1887. évi gondnoki számadások megv
6. doboz 253 1888.12.12. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 254 1888.12.11. Zala megye felügyelete alatt álló magánalapítványoknak, felvéve a nemesi és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyve.
6. doboz 255 1889.01.31. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 256 1889.04.10. Zala megye törvényhatóságának felügyelete alatt álló magán és egyéb alaíptványok választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 257 1889.04.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 258 1889.08.07. Megyehatóság felügyelete alatt álló magán és egyéb alapítványok választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 259 1889.08.07. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 259/a 1889.08.07. Jegyzőkönyv mellékletek 37
6. doboz 260 1889.12.10. Zala megyei nemesi pénztár és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságának ülés jegyzőkönyve. Zala megye törvényhatóságának felügyelete alatt álló magánalapítványokról vezetett 1888. évi számadások megvizsgálásáról.
6. doboz 261 1889.12.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságának ülés jegyzőkönyve.A Zala megyei nemesi pénztár és ezen alapítványi választmány felügyelete alatt álló alapítványokról vezetett 1888. évi gondnoki számadások megvizsgá
6. doboz 262 1889.12.11. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete alatt álló magánalapítványokról felvett jegyzőkönyve.
6. doboz 263 1889.12.11. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 264 1890.04.16. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 264/a 1890.04.16. Jegyzőkönyv mellékletek 3
6. doboz 265 1890.04.16. Zala megye törvényhatósága a alatt álló magán és egyéb alapítványok választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 266 1890.08.13. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 266/a 1890.08.13. Jegyzőkönyv mellékletek 3/122
6. doboz 267 1890.08.13. Megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokról vezetett nemesi és alapítványi és választmányi ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 268 1890.11.12. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 269 1890.11.12. Megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 270 1891.04.15. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 270/a 1891.04.15. Jegyzőkönyv mellékletek 14,17,18,34
6. doboz 271 1891.04.15. Megyehatóság felügyelete alatt álló nemesi és alpítványi választmány által kezelt alapokról tartott választmányi ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 271/a 1891.04.15. Jegyzőkönyv mellékletek 19
6. doboz 272 1891.08.12. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 272/a 1891.08.12. Jegyzőkönyv mellékletek 3/44, 4/34, 5,6 15,35,46,51,52
6. doboz 273 1891.08.12. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kezelt és a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványoknak választmányi ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 273/a 1891.08.12. Jegyzőkönyv mellékletek 4,53
6. doboz 274 1891.11.11. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 274/a 1891.11.11. Jegyzőkönyv mellékletek 6/57, 8/59, 12/63, 13/64,14/65, 15
6. doboz 275 1891.12.03. Zala megyei nemesi pénztár és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságnak számadás vizsgáló ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 276 1892.04.27. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 277 1892.04.27. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány kezelése a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványoknak az alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyve.
6. doboz 277/a 1892.04.27. Jegyzőkönyv mellékletek 3/16
6. doboz 278 1892.08.08. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 278/a 1892.08.08. Jegyzőkönyv mellékletek 40,41,50,51,52
6. doboz 279 1892.08.08. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokat tárgyaló ülésének jegyzőkönyve.
6. doboz 280 1892.11.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 280/a 1892.11.09. Jegyzőkönyv mellékletek 57,59
6. doboz 281 1892.11.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványok kezeléséről tartott ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 282 1893.04.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
6. doboz 283 1893.04.10. Jegyzőkönyv mellékletek 4,5,11,12
6. doboz 284 1893.08.04. Jegyzőkönyv mellékletek 13,14,16,17,20,21,60
6. doboz 285 1893.11.15. Jegyzőkönyv mellékletek 30,64
6. doboz 286 1893.11.30. Mátai József és neje Ferkócza Erzsébet botfai lakosoknak a kérvénye a Zala megyei alapítványokat kezelő tekintetes nemesi választmányhoz 650 Ft kölcsönért.
6. doboz 287 1893.12.11. Zala vármegye törvényhatósági bizottsága ülésésnek jegyzőkönyve.
7. doboz 288 1894.03.02. Jegyzőkönyv mellékletek 85,86
7. doboz 289 1894 Számadási kivonaz a nemesi magánalapítványokról készített 1894. évi gondnoki számadásból.
7. doboz 290 1894.08.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kiküldött számadás vizsgáló bizottságnak, a megyehatósági alapítványokról tartott ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 291 1894.08.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kiküldött számvizsgáló bizottságnak a nemesi alapítványokról tartott számvizsgáló ülésének jegyzőkönyve.
7. doboz 292 1894.08.06. Végh károly és neje Tornyos Rozália budafai lakosoknak a kérvénye a Zala megyei nemesi és magánalapítványok tekintetes választmányához 1100 Ft kölcsönért.
7. doboz 293 1894.10.05. Horváth István és neje Köbli Anna zalavári lakosoknak a kérvénye a Zala megyei nemesi és magánalapítványok tekintetes választmányához 400 Ft kölcsönért.
7. doboz 294 1894 Hajik István alapítványi ügyésznek a jelentése a Zala megyei nemesi és magánalapítványokat kezelő tekintetes választmányhoz az 1893. évi szeptember 15-i. ülésbeli utasítás folytán néhai Léánt Tamás 2000 Ft tartozására vonatkozólag.
7. doboz 295 1894.07.14. Csertán Károly Zala vármegye alispánjának a levele a nemesi és magánalapítványokra felügyelő választmánynak.
7. doboz 296 1895.04.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 296/a 1895.04.10. Jegyzőkönyv mellékletek 12
7. doboz 297 1895.04.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 298 1895.08.05. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 298/a 1895.08.05. Jegyzőkönyv mellékletek 54
7. doboz 299 1895.08.05. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete, de az alapítványi választmány kezelése alatt álló alapítványokról tartott ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 299/a 1895.08.05. Jegyzőkönyv mellékletek 51,52
7. doboz 300 1895.11.11. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 300/a 1895.11.11. Jegyzőkönyv mellékletek 56/a, 56/b, 57, 60,61,62,63
7. doboz 301 1896.03.07. Gönczi Ferenc kérvénye a nemesi alapítvány választmányának melyben " Muraköz népe" néprajzi munkájából kér több példányt.
7. doboz 302 1896.08.01. Horváth Lajos zalalövői lakos kérvénye Zalavármegye nemesi alapítvány választmányához 4000 Ft. kölcsönért.
7. doboz 303 1896.11.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által kiküldött számadás vizsgáló bizottságnak tartott ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 304 1897.02.26. Csertán Károly alispán levele Farkas József alapítványi gondnoknak.
7. doboz 305 1897.03.08. özv. Zelkó Józsefné szül. Gángó Katalin kérvénye a Zala megyei nemesi és magánalapítványok választmányához 4000 Ft. kölcsönért.
7. doboz 306 1897.03.15. Tuboly zsigmond és neje Szabó Zsófia csonkahegyháti lakosoknak a kérvénye, a Zala megyei nemesi és magánalapítványok választmányához 2000 Ft kölcsönért.
7. doboz 307 1897.04.11. Zalaegerszegi kaszinónak a kérése a nemesi pénztári választmányhoz, üres telek kérése építkezés céljából.
7. doboz 308 1897.04.13. Jegyzőkönyv mellékletek. 10, 35
7. doboz 309 1897.05.14. Takács Gergely és neje Takács Anna vitenyédi lakosoknak a kérvénye 1600 Ft kölcsönért.
7. doboz 310 1897.06.27. Takács Ferencné felsőbagodi lakosnak a kérvénye a Zala megyei nemesi és magánalapítványok választmányához 300 Ft kölcsönért.
7. doboz 311 1897.07.23. Tornyos Vendel és neje Büki Anna budafai lakosoknak kérvénye 1000 Ft kölcsönért.
7. doboz 312 1897.07.28. Vas Józsefné teskándi lakosnak a kérvénye 600 Ft. kölcsönért.
7. doboz 313 1897.08.06. Thassy Mihály zalaegerszegi lakosnak kérvénye a nemesi alapítványi választmányhoz.
7. doboz 314 1897.08.09. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 315 1897.10.04. Zala vármegye törvényhatósági bizottságának ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 316 1897.10.20. Zala megyei nemesi és alapítványi választmány által számadás vizsgálásra kiküldött bizottság ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 317 1897.11.10. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve. Mindkét alap egyben.
7. doboz 318 1897.02.19. Özv. Thassy Lajosné zalaegerszegi lakosnak a kérvénye a nemesi alapítvány választmányához 300 Ft kegydíj kiutalásáért.
7. doboz 319 1897 Számadási kivonat Horváth József nevelési alapítvány 1897. évi gondnoki számadásairól.
7. doboz 320 1898.02.05. Németh Károly és neje rádi lakosoknak a kérvénye a nemesi és magánalapítványok választmányához 900 Ft kölcsönért.
7. doboz 321 1898.03.30. Kámán jÓzsef és neje Vas Mári teskándi lakosoknak a kérvénye 850 Ft kölcsönért.
7. doboz 322 1898.03.31. Takács István és neje Rákos Katalin vitenyédi lakosoknak kérvénye 600 Ft kölcsönért.
7. doboz 323 1898.04. Zsuppán József és neje Barát Sári nagykutasi lakosoknak a kérvénye törlési engedély adásáért.
7. doboz 324 1898.05.02. Nemesi és alapítványi választmánynak határozat Zala vármegye főjegyzőjétől.
7. doboz 325 1898.10.29. Nemesi és alapítvány által kiküldött építési bizottságnak ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 326 1898.10.30. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a számadások megvizsgálására kiküldött bizottságnak ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 327 1898.11.07. Zala megyei nemesi és alapítványi választmányának ülés jegyzőkönyve. Mindkét jegyzőkönyv egyben.
7. doboz 328 1898.11.10. Megyeahtósági számadás vizsgálati jegyzőkönyv.
7. doboz 329 1899.04.14. Zala megyei nemesi és alapítványi választmánynak a megyehatóság felügyelete alatt álló alapítványokat tárgyaló ülés jegyzőkönyve.
7. doboz 330 1899.10.28. Vimmer Lipót vasúti főmérnök és neje Fischer Helén zalaegerszegi lakosoknak kérvénye a nemesi magánalapítványok választmányához 4500 Ft kölcsönért.
8. doboz 331 1900.04.09. rendes, 1900.06.12. rendkívűli ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 332 1900.08.13. , 1900.11.12. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 333 1900 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
8. doboz 334 1901.03.12. rendkívűli, 1901.04.10.,1901.08.14., 1901.11.13. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 335 1901 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
8. doboz 336 1902.04.09. rendes, 1902.05.12. rendkívűli, 1902.08.13., 1902.11.12. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 337 1902 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
8. doboz 338 1903.04.15., 1903.08.12., 1903.12.16. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 339 1903 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
8. doboz 340 1904.04.11., 1904.09.14., 1904.11.09. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
8. doboz 341 1904 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 342 1905.04.13. rendes, 1905.05.08. rendkívűli, 1905.09.13., 1905.11.13. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 343 1905 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 344 1906.04.09. rendes, 1906.05.14. rendkívűli, 1906.08.13., 1906.11.14. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 345 1906 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 346 1907.04.10., 1907.08.14., 1907.11.13. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 347 1907 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 348 1908.04.15., 1905.08.12., 1905.11.11. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 349 1908 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 350 1909.04.14., 1909.08.11., 1909.11.11. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 351 1909 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 352 1910.04.13., 1910.08.10., 1910.11.09. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 353 1910 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
9. doboz 354 1911.04.11., 1911.08.09., 1911.11.13. rendes ülések Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
9. doboz 355 1911 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 356 1912.04.10. rendes, 1912.05.13. rendkívűli, 1912.08.14. , 1912.11.13. rendes ülések Zala vármegye nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
10. doboz 357 1912 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 358 1913.04.09., 1913.08.13., 1913.11.12. rendes ülések Zala vármegye nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
10. doboz 359 1913 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 360 1914 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 361 1915 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 362 1917 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 363 1918 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 364 1921.11.03. Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány által kiküldött számadás vizsgáló bizottságnak az ülés jegyzőkönyve.
10. doboz 365 1923.11.08. Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány által kiküldött számadás vizsgáló bizottságnak az ülés jegyzőkönyve.
10. doboz 366 1924 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 367 1925 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 368 1928.09.11. rendes ülés Zala vármegye nemesi pénztári és alapítványi választmány ülésének jegyzőkönyvei
10. doboz 369 1934 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 370 1936 Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány iratai
10. doboz 371 1938.08.26. Zala vármegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány által kiküldött számadás vizsgáló bizottságnak az ülés jegyzőkönyve.
10. doboz 372 Évszám nélküli, töredék, azonosítatalan iratok
10. doboz 373 1924-1949 Pénztárkönyv
11. doboz 374 1924 Bogyay Jenő nevelési alapítvány alapítólevele
11. doboz 375 "Deák Ferenc alapítvány, Gáspár Vilmos tanulási ösztöndíja " alapítvány keletkezésének története és pénztárkönyv 1875-1910
11. doboz 376 1925 Gyömörey Gáspár családi nevelési alapítvány alapítólevele
11. doboz 377 1925 Gyömörey Gáspár családi leánysegély alapítvány alapítólevele
11. doboz 378 1911 Horváth József nevelési alapítvány alapítólevele és pénztárkönyv 1854-1910
11. doboz 379 1915 Inkey Ferenc alapítványának alapítólevele
11. doboz 380 1921 Kelemen Imre nevelési alapítvány alapítólevele és pénztárkönyv 1876-1911
11. doboz 381 1929 Malatinszky család nevelési alapítványa alapítólevél
11. doboz 382 1920 Oszterhueber László tanulmányi ösztöndíj alapítványa alapítólevele
11. doboz 383 1911 Sümeghy Ferenc nevelési alapítvány alapítólevele és pénztárkönyv 1870-1904
11. doboz 384 Tüttősy László kórházi alapítványa pénztárkönyv 1860-1911
11. doboz 385 1929 Vizlendvay Sándor tanulmányi alap alapítólevele
12. doboz 386 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Szántói járás, Balatonederics- Lesencetomaj
12. doboz 387 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Szántói járás, Megyes-Zalavár
12. doboz 388 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Kapornaki járás, Alibánfa- Zalaapáti
13. doboz 389 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Egerszegi járás, Andráshida- Zalaegerszeg
13. doboz 390 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Lövői járás, Budafa-Zalalövő
13. doboz 391 1873 Nemesi pénztár igénybevételére jogosultak. Az 1845-ös nemesi összeírás alapján. Muraközi járás, Domború-alsó - Brezovecz